Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS )

Ülke genelinde, üretime katılmamış alanların belirlenmesi, kamu ve hazine taşınmazlarının envanterinin çıkartılması, kentsel alan ve arazi düzenlenmesi, arsa ve arazi kullanımının denetlenmesi, toprağa bağlı kredi piyasasının geliştirilmesi, toprağa bağlı ihtilafların araştırılması, rasyonel yatırım planlamalarının yapılması, adil vergilendirme, vergi kaybının önlenmesi, taşınmaz işlemlerinden kaynaklanan devlet gelirlerinin artırılması, adil ve hızlı kamulaştırma yapılabilmesi, gecekondu sorununun çözümü, mera-yaylak-kışlaklarının korunması ve uygun kullanımı, turizm planlaması, kıyı kullanımı, mülki ve idari sınırların belirlenmesi konularında uygun çözümler bulunması Arazi Bilgi Sistemleri ile mümkündür.
Kentlerin planlaması ve yönetilmesinde akılcı bir biçimde yönlendirebilmek için ülke düzeyinde Coğrafi Bilgi Sistemi, kent bazında ise Kent Bilgi Sistemi kurulması ihtiyacı vardır.

Toplum hayatını sosyal ve ekonomik anlamda doğrudan etkileyen taşınmaz mal envanterinin yönetiminde karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi ve ülke kaynaklarının yerinde kullanılmasının temini için, temel altlık niteliğindeki mülkiyet bilgilerinin önemi giderek artmakta, bu bilgileri hızlı ve doğru üretmesi, idame ettirmesi, güncelliğini sağlaması gereken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne önemli görevler düşmektedir. Genel Müdürlüğümüz, bu görevin bilinciyle, uzun yıllara dayanan araştırma sonuçlarını değerlendirmiş ve sahip olduğu deneyime binaen TAKBİS projesinin realizesine karar vermiştir. TAKBİS, ileri bilgi teknolojileri kullanılarak TKGM hizmetlerinin daha sağlıklı, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması, yönetilmesi ve faaliyete geçirilmesi, diğer kurum ve kuruluşlara vermekte olduğu mülkiyete ilişkin verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanmasının ve bu çerçevede tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine TAKBİS’e dönüştürülmesinin amaçlandığı, ürettiği/üreteceği bilgilerin kurum içi kullanım ve kurum dışı diğer kurum ve kuruluşlarla entegreli olarak çoklu kullanıma sunulacağı stratejik bir “e-devlet” projesidir.
Mülkiyete dayalı bilgi kullanan tüm kurum ve kuruluşların yasal ve güncel bilgi ihtiyacına tek bir merkezden sağlayacağı için tartışılmaz öneme sahip TAKBİS projesi, Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ülkemizin Ulusal Programında da “orta vadede gerçekleştirecek projeler” arasında yer almıştır.
TAKBİS’in pilot proje olarak uygulamaya konulmasının temel nedeni kaynak yetersizliği olmakla birlikte; bu tür büyük ölçekli kamu bilişim projelerinin kademeli olarak gerçekleştirilmesinin, ihtiyaçların tam olarak belirlenmesi, analiz edilmesi, tesis edilen sistemin dar bir bölgede uygulamaya konularak teknik şartname belirtilen sistem gereksinimleri ile kapsamlı analiz çalışmaları esnasında ortaya çıkan gereksinimlerin gerçeklenme durumunun görülmesi, ölçülmesi, muhtemel hata-eksiklik-performans değerlendirmelerinin yapılarak bu süreçte değerlendirilmesi ve yaygınlaştırmaya sorunsuz geçiş planlarının hazırlanması açısından da yaşanması gereken önemli bir süreç olarak değerlendirilmiştir.

TAKBİS NEDİR ?

· Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde (Şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan;
· Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran;
· İlgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan, yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar Destekli Eğitim imkanı getiren,
· Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri Türkiye’nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan;
· Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayan,
· Memur inisiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu, vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek,
· Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten,
· Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek,
· Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek,
· Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan,
· Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak,
· Geliştirilen Vatandaş Bilgi Sistemi (TAPUNET) uygulamasıyla şeffaf devlet anlayışını, 58 nci Cumhuriyet Hükümetimizin Acil Eylem Planında yer alan Vatandaşın Bilgi Edinmesine yönelik hassasiyetini de karşılayacak şekilde, vatandaşın kendi tasarrufundaki taşınmazlarla ilgili güncel bilgilere erişimini mümkün kılan,
· Vatandaşın kendi evinden, işyerinden veya internet cafelerden sahip olduğu taşınmazla ilgili en son bilgileri görmelerini, başvuru öncesinde tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili bilgi ve belge edinmelerini sağlayan,
· ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren
ENTEGRE BİR BİLGİ SİSTEMİ’dir.

TAKBİS PROJESİNİN HEDEFLERİ

Projenin temel hedefi; konumsal harita bilgilerine dayalı olarak tapu sicilindeki mülkiyet ve kadastro bilgilerini oluşturmaktır. Bu tür hizmetlerin gerçekleştirilmesinde büyük beklentiler içine girildiği günümüzde doğru, güvenilir, kolay ve hızlı erişilir tapu ve kadastro bilgilerine (mülkiyet bilgileri) ihtiyaç duyulmaktadır. TAKBİS Projesinin ülke kalkınmasındaki önemi de bu nedenden kaynaklanmaktadır.
TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu yolla standart ve elektronik olarak yerine getirilmesi, Yerel Yönetimler, Ulaşım, Orman , Tarım, Enerji gibi 50 ye yakın disiplin ve sektöre arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması hedeflenmektedir.

PROJENİN KAPSAMI

TAKBİS; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, Ankara I. Bölge Müdürlüğünde, Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılan faaliyetlerin analizini, diğer ilişkili kurumlarla bağlantısını, geliştirilecek TAKBİS Modelinin tasarımını, uygulama yazılımlarının GIS/LIS konsepti içerisinde geliştirilmesini, geliştirilen uygulama yazılımlarının test edilmesini, amaca uygun veri sözlüğünün, diğer ilgili teknik ve eğitim dokümanlarının ve kullanım kılavuzlarının hazırlanmasını, personel eğitimini kapsamaktadır.
I. ve II. Aşama süresince Çankaya Kadastro Müdürlüğü ve Gölbaşı Kadastro Şefliğine ait 2068 pafta ile Çankaya I, II, III, IV ve V bölge Tapu Sicil Müdürlüğü ile Gölbaşı Tapu Sicil Müdürlüğüne ait yaklaşık 943.000 malik ve 288.000 ana taşınmaz bilgisi sayısallaştırılıp topolojileri kurularak, geliştirilecek sisteme aktarılacaktır. Projenin I. aşaması 15 ay, II. aşaması 10 aylık bir sürede tamamlanacaktır. Her aşama sonunda 18 ay süreli garanti dönemi uygulanacaktı


13 yorum

tapularım

üzerime kayıtlı tapularımı görmek istiyorum

08.05.2012 - ziya kıvılcım

TAPU

ÜZERİME KAYITLI TAPULARIMI GÖRMEK İSTİYORUM

09.05.2012 - gokmen67

TAPULARIM

üzerime kayıtlı tapularımı görmek istiyorum

09.05.2012 - gokmen67

Üzerime kayıtlı tapuları görmek istiyorum

selam kolay gelsin üz

09.05.2012 - idrisunac

kayıtlı gayrimenkulüm ve online randevu

İzmir/menderes/özdere köyündeki gayrimenkulümü Türkiye gov.tr de göremedim. Takbis kanalıyla online randevu için elimdeki tapu bilgilerini yazdığımda ''tapu bilgilerini yazmadan randevu alamazsınız ikazı çıkıyor. Lütfen bilgi verir misiniz? saygılarımla..

11.05.2012 - haydaratilla

konu verasetten intikal edecek tapuları mirasçılar adına tescili

Babam ve annemi 3 yıl ara ile kaybettik.Babam rahmete intikal ettiğinde beyanname ve ilişik kesme belgelerini ilğili verğ. dairesinden aldık.tapu işlemlerini başlatmak istedik. maalesef tapu müdürlükleri varislerin herbirinin bulunmasını veya vekaletle temsili gerektiğini aksi takdirde tapu işlemlerinin yapılamıyacağını iletti.3 ayrı ilde bulunan tapular için oldukça yorucu ve zaman alıcı işlemler.zaten veraset ilamıyla varisler ve veraset oranları belli.harç miktarları da belli. varislerin il il tapu dairesi dolaşması bu devirde anlaşılacak gibi değil. herşey internet üzerinden mümkün olabilir sanırım. Böyle bir ğirişimin olduğunu ve kanun değişikliğine gidildiğini hatırlıyorum .Bu kanun çıktımı?

24.05.2012 - munal51

bursa yıldırım

bursa yıldırım

04.07.2012 - Ziyaretci

üzerime kayıtlı tapum

üzerime kayıtlı tapularımı görmek istiyorum

22.10.2012 - turan turgut

Tapularım

Üzerime kayıtlı tapuları görmek istiyorum

27.11.2012 - senolkorun

T.C. kimlik numarası

Üzerinize kayıtlı tapuları eğer T.C. kimlik numarası çıktıktan sonra edilmişseniz www.turkiye.gov.tr üzerinden görebilirsiniz. Yok daha önce edindiyseniz tapularınızla ilgili Tapu Müdürlüğüne gidebilir veya bir yıl kadar (sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için daha fazla zaman gerektiğini düşünüyorum, bu zorlama bir çok hatayı da beraberinde getirebilir) beklerseniz, tüm Türkiye'de T.C. kimlik numarası girişleri tamamlanınca tapularınızı online olarak görebilirsiniz.

07.12.2012 - Ziyaretci

üzerime kayıtlı tapularımı görmek istiyorum

üzerime kayıtlı tapularımı görmek istiyorum

20.01.2013 - zeynal erdoğan

tapu görme

osmanlı tapu kayıtlarını nerede öğrenebiliriz

28.01.2013 - Misafir

tapu

kucukcekmece ilcesinde bulunan arazilerimin tapusunu gormek isterim.

Ahmet ve Fatma kizi 13 mart 1980 dogumlu Ayse Sabri

15.10.2013 - Misafir