Tapu İşlemleri

A. Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuru Şekli

Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri(temsilcileri), varsa,vasi,kayyım ve kanuni temsilcileri vasıtasıyla ne tür işlem yaptırmak istediklerini Tapu Sicil Müdürüne bildiriler ve ayrıca, bu rehberde her işlem için gerekli olduğu belirtilen belgeleri ibraz ederler.

Tapu Sicil Müdürü istemin hak sahibinden veya temsilcisinden geldiğini ve ibraz edilen belgelerin de eksiksiz olduğu tesbit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip, İşlemi ilgili memura havale eder.

İstemin karşılanabileceğinin anlaşılması halinde,vatandaşın sözlü istemi işin mahiyetine göre tescil,terkin,istem belgesi veya resmi senet düzenlenerek görevlendirilen memurca yazılı hale getirilir.

Ayrıca,görevlendirilen memur,yapılacak işlem için gerekli tapu hacını hesaplayıp T.C. Ziraat Bankası şubesindeki vergi dairesi adına açılan hesaba yatırılması için tahakkuk fişi düzenleyerek vatandaşa verir. Ayrıca,döner sermaye için föy bedeli tahsis edilir. Tapu harçları yatırıldıktan sonra,işlem Resmi Senedi gerektiriyor ise, düzenlenen resmi senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara okutulur ve isteklerine uygun olup olmadığı sorulur. İsteklerine uygun olduğu bildirmeleri halinde taraflar resmi senetteki adlarının olduğu yere "Okudum” ibaresini kendi el yazıları ile yazıp imzalarlar.
Taraflar arasında okuma-yazma bilmeyenler var ise,yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmi senet taraflar ve tanıklar huzurunda yüksek sesle Okunur ve isteklerine uygun olup olmadığı sorulur. İsteklerine uygun olduğu söylendiği taktirde,okuma-yazma bilmeyen kişinin adının üzerine "Okundu" ibaresi yazılıp bu şahsın parmak izi veya mührü basılır ve tanıklara tasdik ettirilir.

Sağır-dilsiz veya kör yahut Türkçe bilmeyen kişilerin işlemlerinde ise yine yanlarında iki tanık ve yeminli tercüman getirmeleri istenir ve düzenlenen resmi senedin içeriği tercüman tarafından taraflar ve tanıklar huzurunda şahsa anlatılır ve isteğine uygun olup olmadığı sorulur. İsteğine uygun olması halinde bu kişilerin isminin üzerine "Okundu" ibaresi yazılıp altına imzası alınır ve tanıklara tasdik ettirilir. İşlem tamamlandıktan sonra işlemin niteliğine göre tapu senedi veya ipotek belgesi düzenleyip ilgilisine verilir.

SATIŞ

A. Gerekli Belgeler

1.Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi,yoksa,taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2.Satıcı ve alıcıları fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer,alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6.4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,
3.İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,
4.Alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise,onları temsil eden (vekil vb.) temsilcilerin fotoğraf1ı nüfus cüzdanları,vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler (vekaletname,vasi ilamı,vb.)
5.Tarafların Vergi Numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge,
6.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde(Örneğin; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.s.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ v.s. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

Taşınmaz malların satışında, emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere,satış için beyan edilen değer üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli üzerinden) 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre satıcı alıcı için ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Her iki taraftan (alıcıdan ve satıcıdan) ayrı ayrı taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir ve Döner Sermaye işletmecisine belirlenen Föy bedeli, tahsil ettirilir.

BAĞIŞ (HİBE)

A. Gerekli Belgeler

1.Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2.Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3.Bağışlayanın bir,bağışı kabul edenin iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları, ).
4.Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsili ile temsil edilecek ise temsile ilişkin belge 5.Tarafların Vergi Numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge,
6.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örneğin; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (4 üncü) pozisyonu gereğince;

1.Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların vergide kayıtlı değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bankalar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 54 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. Ayrıca harçla birlikte taşınmaz adedine göre bağışı kabul edenden 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı özel İşlem Vergisi tahsil edilir.
2.Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.
3.Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.
4.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli,tahsil ettirilir.

TRAMPA

A. Gerekli Belgeler

1.Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetleri ,yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2.Trampa yapacak maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3.Trampa yapanları son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı,
4.Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi,kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.
5.Tarafların vergi numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
6.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyet i Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örneğin; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre;

1.Taşınmaz malların, trampa yolu ile devir ve iktisabında taşınmaz malların emlak vergisi değerlerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bankalar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak onucu bulunacak değerden) az olmamak üzere,ilgililerce beyan edilecek değerleri üzerinden,her iki taraftan ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı,tahsil edilir. Ayrıca taraflardan ayrı ayrı taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşletme Vergisi tahsil edilir.
2.Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.
3.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli tahsil ettirilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

1.Akit Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacaksa:
a)Temlik edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
b)Bakım alacaklısı ,bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin ve iki tanığın fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları.
c)Bakım alacaklısının biri bakım borçlusunun iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,
d)Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmiş ise ayrıca temsile ilişkin belge.
e)Tarafların vergi numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge
f)Gayrimenkulun cinsi arsa değilse Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi

2.Akit Noter veya Sulh Hakimliğinde Yapılmış ise:
a)Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği.
b)Sözleşmede bakım borçlusuna,taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmişse .Borçlunu yazılı istemi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı
c)Bakım borçlusunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.
d)Tarafların vergi numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge
e)Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler. Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan işleme konu gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örnek; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

1.Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında taşınmaz malın emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bankalar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.
Ayrıca, Kanuni ipotek Tesisi talebinde bulunur ise teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 3.6 oranında harç ve binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir. Ayrıca taraflardan ayrı ayrı taşınmaz mal adedi ne göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.
2.Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ve vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.
3.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli,tahsil ettirilir.

TAKSİM (PAYLAŞMA)

A. Gerek1i Belgeler

1.Taksime konu olacak taşınmaz malların varsa tapu senetleri ,yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2.Taksim konusu taşınmaz malların ortak maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3. Ortak maliklerin ikişer adet 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,
4.Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmiş ise, ayrıca temsile ilişkin belge.
5.Taksim sözleşmesi,iştirak halinde mülkiyet müşterek mülkiyete çevrilmemiş ,taşınmaz malikinin mirasçıları (şerikler) arasında noterlikte düzenlenmiş ise,mirasçıların fotoğraflarını da taşıyan onaylı taksim sözleşmesi, (Sözleşmede mirasçılara tescil isteme yetkisi verilmiş ise her biri kendisine düşen taşınmaz malın tescilini isteyebilir. Tescil yetkisi yoksa,bütün mirasçıların tescil isteminde bulunması,bu mümkün olmadığı takdirde tescil için mahkemeden karar alınması gerekir.)
6.Tarafların vergi numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
7.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tam bağımsız bölümler, zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan, işleme konu gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde (Örnek; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkullar ile tamamı işyeri olan gayrimenkullarda zorunlu Deprem sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (6.a,b,c) pozisyonlarına göre;

1.Taksim/terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen ve ifrazen yapılacak ise veya imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen yapılmakta ise, taşınmaz malların emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bankalar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) az olmamak üzere, beyan edilecek değerleri üzerinden,binde 9 oranında tapu harcı,
2.Müşterek mülkiyete konu olan taşınmaz malların,ifrazen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde taşınmaz malların emlak vergisi değerlerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden binde 3,6 oranında tapu harcı,tahsil edilir.
Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.
3.Varsa,taşınmaz malların veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir.
4.Döner Sermaye işletmesince belirlenen Föy bedeli,tahsil ettirilir.

TAŞINMAZ MALLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKAL İŞLEMLERİ

A. Gerekli Belgeler

1.İştirak halinde mülkiyet (hisse belirtilmeden) esasına göre tescili istenenlerde:

a) İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,
b) İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları,
c) Veraset belgesinin aslı,
d) İntikal talebi,temsilcisi tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge,
e) Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının ve mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar 6x4cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.

2.Müşterek mülkiyet (hisse) esasına göre tescil edileceklerde:

a) İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi,yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılarının sözlü beyanı,
b) Tüm mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
c) Tüm mirasçıların intikali istenen taşınmaz malların sayısı kadar 6x4cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları,
d) İntikal talebi,temsilci tarafından yapılıyor ise,ayrıca temsile ilişkin belge,
e) Medeni Kanun içerisindeki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde) murise ait veraset belgesinin aslı,
f) Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde)mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmühaber veya veraset belgesinin aslı,
g) Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise,talepte bulunan mirasçının ve mirasçıların intikali istenen taşımaz mal sayısı kadar 6x4cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.

3.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde (Örnek; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.)

B . İşlemin Mali Yönü

1-492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (3 üncü) pozisyonuna göre;

İntikale konu olan taşınmaz malların emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden binde 9 oranında tapu harcı,intikali isteyenlerden tahsil edilir.

Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

2.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli,tahsil ettirilir.

İPOTEK

A. Gerekli Belgeler

1. İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi,yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2.Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3.Alacaklının iki,borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,
4.Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse,ayrıca temsile ilişkin
5.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğdan, işleme konu gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde (Örnek; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

1-492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (1.a,b,c) pozisyonlarına göre;

Aktin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden binde 3.6 tapu harcı ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na bağlı (1) sayılı tablonun (l.l.a) pozisyonuna göre de binde 1.5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir. Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

2.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli tahsil ettirilir.

(*) 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 26.ncı maddesinde yapılan değişikliklerle konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilerine, esnaf ve sanatkarlara konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak krediler ile tarımsal (zirai) krediler nedeniyle yapılacak ipotek işlemlerinde resmi senet düzenlenmesine gerek yoktur. Bu durumda taraflarca (borçlu ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından) imzalanmış sözleşmenin taşınmaz mal maliki veya yetkili vekili tarafından tapu idaresine verilerek ipotek tesis ve tescil isteminde bulunulması yeterlidir.

KAT İRTİFAKI KURULMASI

A.Gerekli Belgeler

1.Dilekçe:Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. (İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır)
2.Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğu Belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir. Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.
3.Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.
4.Yönetim Planı: Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planının bütün maliklerce her sayfası imzalanmış olması gerekir.
5.Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.
6.Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,
7.Maliklerin 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı.(Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için)

B. İşlemin Hali Yönü

1.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli tahsis ettirilir.
2.Kat irtifakı kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir.

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

A. Gerekli Belgeler :
1.Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe, (istenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılır.)
2.Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğu Belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir. Bu arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.
3.Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yanılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde,vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.
4. Yapı kullanma izni (iskan ruhsatı)
5.Fotoğraf : Ana gayrimenkulun ön ve arka cephelerini mümkünse yan cephelerini gösterir en az 13x18 cm. boyutlarında olması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.
6.Liste: Listenin,her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.
7.Yönetim Planı: Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planının bütün maliklerce her sayfasının imzalanmış olması gerekir.
8.Maliklerden veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları.
9.Maliklerin 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer vesikalık fotoğrafı. (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için.)
10. Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte l,2,3,6 ve 7.maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur.

Sadece yapı kullanma izni (iskan ruhsatı),fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

B. İşlemin Mali Yönü:

1. Döner sermaye işletmesince belirlenen föy bedeli tahsil ettirilir.
2.Kat mülkiyeti kurulması işlemi, hiçbir vergi ve harca tabi değildir. (Cins tashihi işlemi hariç.)

AYIRMA (PARSELİN BİRDEN FAZLA PARÇAYA BÖLÜNMESİ)

A.Gerekli Belgeler

1.Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kabul edilmiş plan ve ekli belgeler,
2.Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi,
3.İstendiği takdirde, tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayırmalarda, ayrılması istenilen parça sayısı kadar, taşınmaz mal sahibinin 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğraf
4.Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

B. İşlemin Mali Yönü

1.492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6.a.b.) pozisyonuna göre;

Ayrılan taşınmaz malların Emlak vergisi Değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9 oranında tapu harcı mal sahibinden tahsil edilir. Ayrıca 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

2.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen föy bedeli tahsil ettirilir.

DÜZELTME (TASHİH) İŞLEMLERİ

A.Gerekli Belgeler

1.Üzerlerinde düzeltme istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2.Taşınmaz mal sahibinin veya yetkili temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport
3.Taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm büyüklüğünde bir adet fotoğrafı
4.Düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, zorunlu Deprem sigortasına tabi olduğundan,işleme konu gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde (Örnek; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde zorunlu Deprem sigortası aranmamaktadır.)

B. İşlemin Mali Yönü

1.492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6.a.b.) pozisyonuna göre;

Ayrılan taşınmaz malların Emlak Vergisi Değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden onbinde 5 oranında tapu harcı mal sahibinden tahsil edilir. Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

2.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen föy bedeli tahsil ettirilir.

İNTİFA HAKKI ( Mülkiyetin Kullanım Hakkı)

A . Gerekli Belgeler

1.İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2.tntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile nüfus cüzdanları veya pasaportları ile temsilciline ilişkin belgeler.
3.Tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde birer vesikalık fotoğraf
4. İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.
5.Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde (Örnek; Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.)

B.İşlemin Mali Yönü

Tapu harcı açısından intifa hakkının taşınmazdaki değere oranı:

Tahsil edilecek tapu harçlarının hesabında,taşınmazın emlak vergisi beyan değerinin 2/3’ü intifa hakkı olarak kabul edilmektedir. Örnek vermek gerekirse, işleme konu taşınmazın emlak vergisi beyan değeri 75.000.000 TL ise 50.000.000 TL sı intifa hakkı,25.000.000 TL sı kuru mülkiyete (çıplak mülkiyet) ayrılır.

1.İntifa hakkının tesisinde; Emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine intifa hakkı tanınandan 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20/c pozisyonu uyarınca binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. İntifa hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine intifa hakkı tesis edilenden 20/c pozisyonu uyarınca binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.
2.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli tahsil edilir.

C .İNTİFA HAKKI TERKİN EDİLMEK İSTENİRSE

1.Kanuni mirasçılar dışında, intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız (bedelsiz) feragat edilmesinde veya süreli intifa haklarında, sürenin dolması sebebiyle intifa hakkının terkininde, işleme konu taşınmazın emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) az olmamak üzere, bildirilen değer üzerinden (4) nolu pozisyon uyarınca binde 36 oranında tapu harcı, kuru mülkiyet sahibinden tahsil edilir. İntifa hakkından feragat, bir bedel karşılığında yapılmakta ise, yine, lehine; feragat edilen kuru mülkiyet sahibinden 20/c pozisyonu uyarınca binde 15 i oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL 'sı Eğitime Katkı Payı ve 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

2.İntifa hakkı sahibinin bu hakkından, Kanuni mirasçı olan, kuru mülkiyet sahipleri lehine bedelsiz feragat edilmesi halinde, (14) nolu pozisyon uyarınca, sadece terkin harcı tahsil edilir. Ancak, bu halde ayrıca intifadan dolayı, veraset ve intikal vergisinin tarh ve tahakkuku için, ilgili vergi dairesine bilgi verilir.

3.İntifa hakkı sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, (14) nolu pozisyon uyarınca sadece terkin harcı tahsil edilir ve intikal yönünden ilgili vergi dairesine duyuru yapılır.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

A. Gerekli Belgeler

1.Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge
2.Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi,
3.Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişik1iği işlemlerinde (Kat mülkiyetine geçişlerde), yapı kullanma izni belgesi,
4.Taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde bir adet vesikalık fotoğrafı. (Yeni tapu senedi için)

B. İşlemin Mali Yönü

a.Kadastro Müdürlüğündeki Mali Yönü

Cins değişikliği işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

b.Tapu Sicil Müdürlüğündeki Mali Yönü

492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin (13.a,b,c) pozisyonlarına göre;

1 Ocak 1983 tarihinden önce inşaatı bitip iskan ruhsatının alındığının ve inşaata ilişkin Emlak Alım Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi halinde tashih harcı alınmadan,
2. 1 Ocak 1983 tarihinden sonra tapu sicilinde kayıtlı olan arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunan bina vs. tesisler nedeniyle 13/a pozisyonunda belirtilen binde 15 ve sosyal mesken vs. nitelikteki binalar nedeniyle 13/b pozisyonunda belirtilen binde 7,5 oranındaki harçlar ilgili maliye kuruluşunca tahsil edileceğinden, bu harçların ödendiğinin belgelendirilmesi halinde harç tahsil edilmeden,
3. Yukarıda belirtilen hususların belgelendirilmemesi veya belirtilen tesisler dışında kalan her çeşit cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değerler üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca on binde 5 oranında harç tahsil edilerek, Ayrıca taşınmaz mal adedine göre 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilmekle,

Taleplerin karşılanması gerekir.

c. Cins Tashihi İşlemlerinde Cezalı Harç Tahsili

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 3239/96-B maddesi ile eklenen fıkrada, "Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27.nci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç %50 fazlasıyla alınır." Hükmü yer almaktadır.

Buna göre cins değişikliğiyle ilgili olarak Emlak Vergisi Beyannamesinin verildiğinin belgelendirilmemesi halinde 13/c maddesindeki harç %50 fazlasıyla tahsil edilecektir.

13/a maddesindeki harçlarla ilgili olarak da ilgili maliye kuruluşuna harcın %50 fazlasıyla tahsil edilmesi yolunda duyuru yapılması gerekmektedir.

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İŞLEMLERİ

A.Gerekli Belgeler

1.Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri,
2.Maliklerin veya temsilcilerinin foto~raflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi,
3.Birleştirilecek taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı,
4.Birleştirme için düzenlenmiş ve yönetmeliklere, yönergelere uygun nitelikteki plan ve eki,
5. Taşınmaz mal maliklerinin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.

B. İşlemin Mali Yönü

a. Kadastro Müdürlüğündeki Mali Yönü

Birleştirme işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermaye. İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

b. Tapu Sicil Müdürlüğündeki Mali Yönü

a.1 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6,a) pozisyonuna göre kayıtlı değer üzerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) binde 9 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca 5.000.000 TL sı Eğitime Katkı Payı 15.000.000 TL sı Özel İşlem Vergisi tahsil edilir.

a.2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen Föy bedeli tahsil ettirilir.

VEKALETNAMELERDE ARANAN HUSUSLAR

Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak her hangi bir işlem için hak sahibi tarafından verilen vekaletnamenin şekil ve içerisinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

1.Noterlikçe veya konsolosluklarca 'Düzenleme' şeklinde yapılmalıdır.
2. vekalet verenin kimliği vekaletnamede nüfus hüviyeti cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınan kayıt örneğine göre tespit edilmiş bulunmalıdır. 3.Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır.
4. Vekaletnamede, yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir. (Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir.).
5.Vekaletname tevkilen ( Birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise, ilk vekaletname vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu) açıkça belirtilmiş olmalı ve bu yetki ikinci vekaletnamede açıkça , belirtilmelidir.
6. Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen mercii tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.
7.Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki hususlar bulundurulmalıdır.
a. Yabancı ülkelerdeki Türk Elçilik ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler,
b. Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi konumlarına göre düzenlenen vekaletnameler.

Düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilip, "Apostille" (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türk konsolosluğun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır.

a"Apostille" tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu merciinin imza ve mührünün de o yerdeki Türk konsoloslunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır.