Kadastro müdürü, tapu müdürü olarak atanabilir

Mahkeme: Kadastro müdürü, tapu müdürü olarak atanabilir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır.26 Şubat 2013 15:32
Yazdır

DOSYA NO:641-04-11-4302

T.C.

TRABZON

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2011/1427

KARARNO: 2012/352

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Rize Kadastro Müdürü olarak görev yapan davacının Bayburt ili, Demirözü Tapu Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin 08.06.2011 makam olurlu işlemin; hukuka aykırı olduğu, atamanın istemi dışında ve tercih alınmaksızın yapıldığı, alt hizmet bölgelerinde görev yaptığı halde 6. bölgeye yapılan atamasının yasal olmadığı, işlemin aile ve eş durumu dikkate alınmadan yapıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: 6083 sayılı Yasa kapsamında teşkilatta yeniden yapılanmaya gidildiği, bu Kanunla beraber merkez ve taşra teşkilatında önemli değişiklikler yapıldığı, bu doğrultuda kapatılan ve yeniden oluşturulan Kadastro Müdürlüklerine II Müdürlerinin yeniden atandığı, yapılan atamalarda kariyer kriterinin göz önünde bulundurulduğu, kadastro müdürlüklerine mühendis kökenli kişilerin atandığı, 6083 sayılı Yasadan kaynaklı ihtiyaç durumu gözetilerek davacının atamasının yapıldığı, atamanın yapılması konusunda idarenin takdir hakkı bulunduğu, yargı kararlarıyla da bunun sabit olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Trabzon idare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, Rize Kadastro Müdürü olarak görev yapan davacının Bayburt ili, Demirözü Tapu Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin 08.06.2011 makam olurlu işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76.maddesinde, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak dereceleriyle memurları, bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmüne yer verilmiştir.

10.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 1 maddesinde; "Genel Müdürlük teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre altı ay içerisinde yeniden düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.(...) Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler." Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir... Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut bölge müdürlüklerinin görev ve yetkileri aynen devam eder. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetleri mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur." hükmüne yer verilmiştir.

İşlem tarihinde yürürlükte bulunan (ve 20.06.2011 gün ve 27970 sayılı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan) 27/03/2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Hizmet Birimlerinin Bölgelere Ayrılması ve Atamaya Tabi Personel" barklı 5.» maddesinde; "İller, merkez ilçeleri ile diğer ilçeler; sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle, üç hizmet bölgesine ayrılmıştır.Hizmet bölgeleri I sayılı cetvelde gösterilmiştir. Taşra hizmet birimlerinde; Bölge Müdürü,Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı ile Kontrol Mühendisi unvanlarıyla görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır" hükmüne, "hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi" başlıklı 6.maddesinde, "Bu Yönetmelikteki özel hallere ilişkin istisnai hükümler ayrık olmak üzere; 5.maddede belirtilen personelin fiili hizmet süresi, üçüncü bölgede iki yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede yedi yıldır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde Genel Müdürlük Onayı ile bu süreler uzatılabilir. Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Yukarıda belirtilen nedenlerle, ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler I. hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır." hükmüne yer verilmiş, Yönetmeliğin ek (I) sayılı cetvelinde Bayburt ilinin 3.hizmet bölgesi, Rize'nin ise 2.hizmet bölgesi içinde yer aldığı görülmektedir.

Öte yandan, yukarıda anılan 27.03.2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliği yürürlükten kaldıran 20/06/2011 gün ve 27970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte; üç hizmet bölgesi ayrımından altı hizmet bölgesi ayrımına geçildiği ve hizmet bölgeleri esasına göre çalışma zorunluluğunun devam ettirildiği, bu kapsamda personelin daha evvel görev yaptığı hizmet bölgelerinde geçen sürelerin bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceğinin düzenlendiği, hizmet bölgelerindeki sürelerin altıncı ve beşinci bölgede iki yıl, dördüncü bölgede üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede beş yıl olarak belirlendiği, Yönetmeliğin ek (I) sayılı cetvelinde ise Rize'nin 3.hizmet bölgesi, Bayburt'un ise 6.hizmet bölgesi içinde yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda anılan düzenlemeler ile kurumlara memurların naklen atamalarında takdir yetkisi tanınmış ise de, bilindiği üzere bu yetki mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Takdir yetkisinin bu sınırlar çerçevesinde kullanılması, bunun temini için de hukuken geçerli nedenlere dayanılması gerekir. Bir başka deyişle, naklen atamaya ilişkin işlemler sebebe dayalı tasarruflar olup, sebep unsurunun yokluğu, yanlışlığı veya gösterilen sebebin atamayı gerektirecek kuvvette olmaması bu işlemleri hukuken sakatlar.

Dava dosyasının incelenmesinden; 28.11.1979 tarihi ile 16.06.2011 tarihleri arasında Gümüşhane, Erzurum, Ardahan, Of, Rize'de kadastro ve tapu müdürlüğü emrinde görev yapan davacının 08.06.2011 tarihli olur ile Bayburt-Demirözü Tapu Müdürü olarak atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen yönetmelikler ve dava konusu olay bir arada değerlendirildiğinde, 27.03.2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre üçüncü hizmet bölgesindeki çalışma süresinin iki yıl, ikinci bölgenin beş yıl, birinci bölgenin ise yedi yıl olarak belirlendiği, Rize ilinin 2.hizmet bölgesi kapsamında olduğu, 2. ve 3.hizmet bölgelerindeki toplam çalışma süresinin 7 yıl olmasına rağmen davacının 2. ve 3.bölgede toplam 32 yıl görev yaptığı, 20/06/2011 gün ve 27970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikle birlikte 27/03/2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, teşkilatın yeniden yapılandırılması kapsamında üç hizmet bölgesi ayrımından altı hizmet bölgesi ayrımına geçildiği, bu kapsamda personelin daha evvel görev yaptığı hizmet bölgelerinde geçen sürelerin bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceğinin düzenlendiği, hizmet bölgelerindeki sürelerin altıncı ve beşinci bölgede iki yıl, dördüncü bölgede üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede beş yıl olarak belirlendiği, bu yönetmeliğe göre de Rize ilinin 3.hizmet bölgesi kapsamında olduğu, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı

hizmet bölgelerindeki toplam çalışma süresinin 11 yıl olmasına rağmen davacının bu bölgelerde toplam 32 yıl görev yaptığı anlaşılmakta olup, her iki yönetmeliğe göre de, personelin bulunduğu yerde geçirdiği sürelerin bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayıldığı görülmektedir.

Bu durumda, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında alt hizmet bölgelerinde çalışma süresini tamamlayan personelin atamalarında istekleri bulunmadığı sürece alt hizmet bölgelerine yeniden atanamayacakları açık olup, sadece alt hizmet bölgelerinde 32 yıl süreyle görev yapan ve bu çalışma süresiyle yukarıda bahsedilen her iki yönetmeliğe göre de alt hizmet bölgelerindeki (toplam) zorunlu çalışma sürelerini tamamladığı anlaşılan davacı hakkında hizmet bölgeleri ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri dikkate alınmaksızın, diğer bir ifadeyle 3.hizmet bölgesi olan Rize iline göre daha üst bölgelere ataması yapılması gerekirken davacının isteği dışında resen alt hizmet bölgesi sayılan Bayburt-Demirözü'ne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

İşlemin, davacının Kadastro Müdürü olarak görev yapmakta iken Tapu Müdürü olarak atanmasına ilişkin kısmına gelince;

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 27.03.2007 tarih ve 26475 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik'in 'Tanımlar' başlıklı 4.maddesinde; hizmet birimi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlükleri ile Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleri olarak tanımlanmış olup, hizmet birimleri arasında değişiklik yapılamayacağına ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmediği anlaşıldığından, davanın tapu müdürü olarak atanmaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin Bayburt, ili, Demirözü Tapu Müdürlüğüne atanmaya ilişkin kısmının iptaline, davacının Kadastro Müdürü olarak görev yapmakta iken Tapu Müdürü olarak atanmasına yönelik kısmının ise_reddine, dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 127,75.-TL yargılama giderinin yarısı olan 63,88.-TL'nin davalı idarece davacıya verilmesine, diğer yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAUT uyarınca belirlenen 600,00.-TL vekâlet ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine, artan posta avansı ile fazladan alman 30,30.-TL YD harcının davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere 22.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi