Online Tapu Randevusu alınırken yapılabilecek işlemler

Online Tapu Randevusu alınırken yapılabilecek işlemlerYapmak istediğiniz işlem/işlemleri seçiniz
* Çoklu işlem seçebilirsiniz


Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi

Satış

İpotek

Mirasın İntikali

Taksim (Paylaşma)

Kat Mülkiyeti Tesisi

Bağış

Kat irtifakı Tesisi

Kooperatiflerde Ferdileşme

Cins Tashihi

Terkin işlemleri

Kamulaştırma

Düzeltme

Ayırma

Kamuya Devir veya Terk İşlemleri

Pay temliki

Birleştirme

Şerhler Sütununda Belirtme

Şufa, İştira, Vefa Hakkı Şerhi

Aile Konut Şerhi

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Beyanlar Sütununda Belirtme

Tahsis İşlemleri

Trampa

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi

Kira Sözleşmesinin Şerhi

Kat İrtifakının Sona Ermesi

İntifa Hakkı Tesisi

Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi

İrtifak Hakkı

Kat Karşılığı Temlik

Geçit Hakkı Tesisi

Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi

Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

Eklentinin Yazımı

Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi

Üst Hakkı Tesisi

Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil

Finansal Kiralama sözleşmesi belirmesi

Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi

Devre Mülk Hakkı Tesisi

Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili

Vakfa Özgülenen Malların Tescili